Zašto ova Internet stranica?

Postoje dva glavna razloga zašto je „New Perspektiva“napravila ovu Internet stranicu sa multi-perspektivnom metodologijom:

1.Kosovo je multi-etničko društvo, ali je nastava istorije u ovdašnjim školama bazirana na pristupu koji u centru ima samo jednu naciju. Ovo donosi rizik da se zajednice još više međusobno udaljavaju, a ne pomaže ni bolju integraciju ili uzajamno razumevanje. Metodologija koja ima više perspektiva („multi-perspektivna“) bi trebalo da pomogne rešavanju ovakvog pristupa koji predstavlja smetnju za školovanje učenika.

2.Multi-perspektivna metodologija predavanja istorije omogućava učenicima da preispituju i analiziraju istoriju iz šire perspektive. Ovo ih za uzvrat razvija kao odgovornije građane. Oni uče da prave razliku između činjenica i tumačenja (interpretacije). Oni više ne gledaju na istoriju kao nešto što treba da se nauči napamet, jer učenje napamet nije razmišljanje.

Ovaj problem nije osobit samo za Kosovo. To je nešto što je postalo naglo vidljivo posle raspada bivše Jugoslavije na početku 1990-ih godina. U bivšoj Jugoslaviji, jači naglasak je bio stavljan na slična istorijska iskustva i zajedničku istorijsku sudbinu Južnih Slovena. Novi identiteti koji su proizašli iz konflikata 1990-ih godina i raspad jugoslovenske federacije naglasili su apsolutnu nekompatibilnost i razlike između bivših sugrađana.1 Istorija je postala previše ispolitizovana. Bilo je, međutim, nekih modifikacija i otvaranja prema širim perspektivama, obično kao rezultat međunarodne intervencije. Savet Evrope, Institut Georg Eckert, Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, zatim Friedrich Ebert Stiftung i Evropska asocijacija nastavnika istorije, EUROCLIO, neki su od međunarodnih faktora koji su pokušali da podignu svest i intervenišu. Uprkos njihovom izvanrednom radu i trudu, promene su spore i na Kosovu to je tek početak.

Takođe, problem posmatranja isključivo iz jedne perspektive nije nešto što se nalazi samo na Balkanu. U Evropi, koncept „multi-perspektivnosti“ ušao je u nastavu istorije tokom 1970-ih godina. Posle 1989, na završetku Hladnog rata, ovo je počelo da se primenjuje šire, pošto je trebalo ponovo pisati istoriju i učiti je drugačije nakon pada komunizma, dok su mnoge evropske zemlje postajale etnički raznovrsnije, a odvijalo se dosta toga i u širem društvenom razvoju. Novi politički diskurs priznao je i prihvatio da učenici u školama treba da uče veštine analiziranja, tumačenja i sintetisanja dokaza pribavljenih kroz različite primarne i sekundarne izvore. Postojalo je rastuće prihvatanje da se istorija izučavala iz perspektive koja je bila jedno-kulturna, etno-centrična, isključiva umesto uključujuća, a i zasnovana na pretpostavci da se nacionalni narativ podudara sa istorijom najveće nacionalne, jezičke i kulturne grupe. Počelo je da bude vidljivo da je potrebno da škole ulože više truda da pripreme mlade ljude za život u svetu koji karakteriše etnička, kulturna, jezička i verska raznovrsnost.2

„New Perspektiva“ je napravila ovu Internet stranicu kao referentnu tačku i za nastavnike i za učenike. Želeli bismo da naročito učenici budu svesni drugačijeg načina za razumevanje istorije, kao i da im se omogući i pruži izvor kojem mogu na pristupe nezavisno.  Dali smo primere i sugestije u vezi sa zajedničkom istorijom Kosova i okolnog regiona. Na ovoj Internet stranici se ne radi o tome da mi govorimo čija istorija je ispravna ili pogrešna, već da pokažemo da istorija ima mnogo aspekata i istina.

1. [BILO JEDNOM…  ŽIVELI SMO ZAJEDNO – zajednički rad u multi-perspektivnom pristupu – Katarina Batarilo-Henschen (Georg Eckert Institute za međunarodno istraživanje udžbenika)  file:///C:/Users/HP/Downloads/Evaluation-Euroclio-workbook.pdf]

2. [Savet Europe, Multi-perspektivnost u nastavi istorije: vodič za nastavnike Dr Robert Stradling, 2003. https://rm.coe.int/1680493c9e]

Šta je multi-perspektivni pristup istoriji?

Ne postoji jasna definicija, ali mi smatramo da je ova dobra: To je proces, „strategija razumevanja“, gde uzimamo u obzir druge perspektive ili perspektive drugih ljudi, pored naših sopstvenih. To znači biti u stanju i imati volje da se situacija sagleda i iz drugačije perspektive.

Zašto bi trebalo da razmotrimo primenu ove metodologije u nastavi istorije?

– Pristup sa samo jednom perspektivom je isključujući i ograničen. Učenici ne uče da postoji mnoštvo načina posmatranja istorijskih događaja i situacija, npr. različiti svedoci i učesnici vide događaje na različit način. Ovo im ne pruža priliku da razumeju ljudsko ponašanje u širem kontekstu.

– U multi-etničkom društvu nastava istorije bi trebalo da pomogne učenicima različitog etničkog porekla a razumeju da svaka strana može da ima različito gledište. Ovo bi trebalo da im pomogne da steknu zajedničko razumevanje nekog događaja, bez nužnog prihvatanja tuđih gledišta.

– Ovo razvija veštine kritičkog razmišljanja kod učenika. Oni uče da prave razliku između činjenica i tumačenja. Prestaju da gledaju na istoriju kao nešto što samo treba da se nauči napamet i zapamti – pamćenje nije isto što i razmišljanje.

– Ovaj pristup ima za cilj da pomogne učenicima da nauče kako da analiziraju, tumače i sintetišu dokaze koje dobijaju iz različitih izvora.

– Zbog svih ovih razloga, Savet Evrope je zauzeo čvrst stav u vezi sa multi-perspektivnim pristupom. Savet je u svojim Preporukama o istoriji i predavanju istorije iz 1996. godine rekao da bi metodologija multi-perspektivne nastave istorije ohrabrila učenike da poštuju raznovrsnost i kulturne različitosti. Tu je rečeno „istorija ima ključnu ulogu koju treba da odigra u Evropi… ona može biti snaga za podele, nasilje i netolerantnost ako se ne uči na pažljiv način.”3

Struktura Internet stranice

Internet stranica posmatra kosovsko-srpsku istoriju iz tri perspektive, perspektive kosovskih i srpskih udžbenika istorije za osnovne i srednje škole, te stavova i pogleda drugih istoričara, komentatora, posmatrača, koji su istraživali i pisali o ovim istorijskim događajima. Izvori iz ova tri teksta uneti su u tekstove. Portal takođe pruža obuhvatan rezime i pregled svakog istorijskog događaja preko korišćenja ove tri perspektive kao osnove. Ovaj rezime je sugestija koja je uvek otvorena za diskusiju i debatu, otvorena za drugačije perspektive. Ovo bi trebalo da omogući učenicima u školama da se bolje povežu sa učenicima iz drugih zajednica, da ih podstakne da preispituju ono što im udžbenici govore, kao i da se olakša šire uzajamno razumevanje.

Naša molba za čitaoce

Nadamo se da ćete smatrati ovu Internet stranicu interesantnom i korisnom. Ovo je živi portal koji će biti ažuriran kad kod to bude primereno.

Želimo da znamo kakvo je vaše mišljenje. Molimo vas, pošaljite nam svoje komentare i sugestije.

Jul 2017.

3. [http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15317&lang=en]

Power-point prezentacija za učenike, koja objašnjava multiperspektivnu metodologiju izučavanja istorije koristeći pisanje istorijskog eseja o intervenciji NATO-a iz 1999. godine kao primer

Multi-perspektivna Metodologija Predavanja Istorije

New Perspektiva je u avgustu 2019. vodila kurs za obuku o multiperspektivnoj metodologiji podučavanja istorije za nastavnike istorije u srednjim školama na Kosovu. Chris Culpin i Michael Riley su razvili kurs i obučili polaznike. Oni su nastavnici istorije, autori udžbenika i članovi Euroclio-a i bivši direktori projekta British Schools History Project (http://www.schoolshistoryproject.co.uk/).

U prilogu su Power Point prezentacije koje su korišćene u obuci i karte za obuku koje su korišćene tokom dvodnevnog kursa. PowerPoint prezentacije su samo na engleskom jeziku. Prevod na srpski biće obezbeđen naknadno.

History Teacher Training – Why do we teach history?

History Teacher Training – How should we use sources?

History Teacher Training – What is significant history?

History Teacher Training – Planning an Enquiry focusing on Interpretations