Zašto ova Internet stranica?

Postoje dva glavna razloga zašto je „New Perspektiva“napravila ovu Internet stranicu sa multi-perspektivnom metodologijom:

1.Kosovo je multi-etničko društvo, ali je nastava istorije u ovdašnjim školama bazirana na pristupu koji u centru ima samo jednu naciju. Ovo donosi rizik da se zajednice još više međusobno udaljavaju, a ne pomaže ni bolju integraciju ili uzajamno razumevanje. Metodologija koja ima više perspektiva („multi-perspektivna“) bi trebalo da pomogne rešavanju ovakvog pristupa koji predstavlja smetnju za školovanje učenika.

2.Multi-perspektivna metodologija predavanja istorije omogućava učenicima da preispituju i analiziraju istoriju iz šire perspektive. Ovo ih za uzvrat razvija kao odgovornije građane. Oni uče da prave razliku između činjenica i tumačenja (interpretacije). Oni više ne gledaju na istoriju kao nešto što treba da se nauči napamet, jer učenje napamet nije razmišljanje.

više